logo

tn_1_poskodeny_zavit.jpg tn_2_odvrtat.jpg tn_3_narezat_specialny_zavit.jpg tn_4_so_specislnym_zavitom.jpg tn_5_natocit_zavitovu_vlozku.jpg tn_6_natacanie_vlozky.jpg tn_7_po_natoceni_zavitovej_vlozky.jpg tn_8_ulomenie_konca.jpg tn_9_hotovo.jpg

Spä na zoznam galérií


Motoservis Petra - Lovčica - Trubín 197, +421 905 518 769   © 2009
counter